MUSULMANU ( Allah Akbar...??? )

MUSULMANU ( Allah Akbar...??? )
Nu bbai alla Chiesa ma alla Moschea...
Nu mangi lu puercu perce' ete impuru...
Lu mieru e la birra te fannu diarrea....
e pe tuttu nu mese rimani a desciunu....
Camini sempre cu lu Coranu
ca, tici tie, l'ha scritto Maomettu
e comu face ogni buon musulmanu
tieni tante mujeri ca nu basta nu liettu.
Me facenu pena ste pore cristiane
te la capu alli pieti sempre mmucciate ;
sine,vabbè, su musulmane...
ma buttanu sangu te iernu e d'estate.
Tie, però, sì nu filibustieri!
Quannu iti fimmene pierdi li lumi...
pretendi rispettu te le mujeri
però a l'aure nu ne la perduni .
Timme na cosa: perce' ieni a quai
cu tanti paisi addu' nc'e' le Sharie?
Famme capire : comu te trei
fra tanta gente diversa te tie?
Forse te piace la libertà?
Te piace la vita ca facimu nui?
Lu Diu nesciu nu be' comu Allah
è troppu diversu...capisce te chiui.
Te domila anni,...te quannu 'nci foi,
n'ha sempre dittu:" -Ulitibbu bene!
Ci bu scannati su guai pe bui;
bu fazzu passare lu mare alla 'mpete.
Nu 'nc'e' differenza fra li cristiani ,
siti tutti frati,... tenitilu a mente!
Romani,Buddisti, Indù, Musulmani...
ognunu te ui... cu l'auru è parente."-
Invece lu Allah ca tantu uantati
ce bu ha 'mparatu?... Rabbia e rancore...!
Bu ha dittu:-"Sciati e conquistati..!
Alli "infedeli" ...spaccati lu core"-.
Cinque fiate allu giurnu bu 'ngenucchiati
e tutte le fiate teciti preghiere;
se po' sapire quanti su li peccati
ca cinca bu sente a' perdunare?
Ieu puru au alla chiesa; ma allu Signore
nu ne rumpu l'anima comu faci tie...
Na fiata a Pasca e na fiata a Natale...
nu "Pater-ave- gloria" e do "litanie".
Iddru è cuntentu e me ringrazia.
Ne piacenu fatti... e none parole.
Nu l'aggiu 'ntisu mai ca se rraggia
e ci ne lu cerchi....te tae puru lu core.
Perciò, comu iti, 'nc'e' differenza.
Lu munnu miu è tuttu diversu.
Ieu te supportu, tegnu pascenzia
ma ci n'approfitti...allora.. m'ha persu.
Fanne ce bbuei...a quai è lecitu tuttu..
Coranu,Moschea, Allah, la Sharia ;
te quiddru ca piensi me ne strafuttu
recorda, però,...CA STAI A CASA MIA.
Rispetta le leggi ca tene lu Statu
e soprattutto rispettanne a nui!
T'imu accettatu e t'imu ospitatu......
NU TE PUTIMU DARE TE CHIUI.

Commenti

Post popolari in questo blog

Renato Gorgoni

Prima le persone. Competizione o collaborazione? (destra e sinistra non esistono)