LU CANE E LU MUSCIU (...'nc'e ' differenza...hai propriu ragione..)

LU CANE E LU MUSCIU (...'nc'e ' differenza...hai propriu ragione..)
Tisse lu cane allu musceddru :
-" Su centu fiate meju te tie;
quannu me iti te lliei lu cappieddru
e stai a tre metri dopu te mie.
Nu bbe' prepotenza, lassame dire:
la verità, 'nc'e' pocu da fare,
ete ca ieu su nu veru signore
invece tie si nu muertu te fame.
Mangiu te gustu tutti li giurni
biscotti, carne a pezzetti e purpette
e quarche fiata puru li dolci
e none surgi, malote e lucerte.
Nu bb'ete pe iabbu, ma l'aggiu dire,
ci nu 'nci criti pesciu pe tie,
quannu stau fiaccu 'nc'e' lu dottore
e tegnu la cuccia pe quannu chioe.
Ogni matina alla passeggiata
me fazzu tutte le cose mei;
pascenzia ci mmucu nu picchi la strata...
su sempre nu cane....ce bbete ca uei!
Quannu me chiama lu patrunu miu
scappu te pressa cu nu se stizza;
però 'nc'e' na cosa ....appena rriu
me bacia, me 'mbrazza e poi me 'ncarizza.
Tie stu piacere nu lu provi mai,
nu tieni nu nome....nu sinti nisciunu;
invece tte cucchi... te spuesti chiu' drai
bbucchi la capu e giri lu culu.
Na fiata allu mese me fannu lu bagnu....
A' bbitere dopu comu profumu!
A tie invece ce bb'e' ca te fannu?
Ci uei cu te llavi...t'a' llavare te sulu.
Insomma ha capitu ca 'nc'e' differenza?
Te l'aggiu titta....su meju te tie,
fatte capace, aggi pascenzia
tocca rispetti le gerarchie!" -
E lu musceddru, ca stia a n'angulicchiu,
s'ha 'ntise tutte ste belle parole.
Lu cane parlava e iddru stia cittu;
pensa' sulamente: ...."ma quistu ce bbole?"
Poi s'ha bausatu e ha 'ncignatu a fuscire...
ha fattu nu zzumpu, sei sette capriole...
su tutti li alberi s'ha misu a salire..
Se l'ha giratu tuttu lu "fore".
E cu na palla menza sgonfiata
tera' cu li piedi e poi cu la capu,
annanzi e a rretu la coculisciava
ca nu giocatore nu ia statu chiu' bravu.
E ballava... e scamava... tuttu cuntente....
Peccatu, però, ca nu 'nc'era nisciunu...
ca ci 'ncia stata nu picchi te gente
n'ianu battute puru le manu.
Quannu a' turnatu a' sciutu allu cane
ca stia alla catina e uardava babbatu..
"NC'E' DIFFERENZA HAI PROPRIU RAGIONE
IEU SUNTO "LIBERU" E TIE STAI..."TTACCATU!!!"

Scritta da Totu Meu

Commenti

Post popolari in questo blog

Renato Gorgoni

Prima le persone. Competizione o collaborazione? (destra e sinistra non esistono)